Xingyiquan 12 állat forma

龙形Lóng xíng Sárkány forma

形意虎形 Xíng yì hǔ xíng – (Xíng yì tigris forma)

形意台形 Xíng yì tái xíng – (Xíng yì tai madár forma)

形意马形 Xíng yì mǎ xíng – (Xíng yì ló forma)

形意猴形 Xíng yì hóu xíng – (Xíng yì majom forma)

形意鼍形 Xíng yì tuó xíng – (Xíng yì aligátor forma)

形意燕形 Xíng yì yàn xíng -(Xíng yì fecske forma)

形意鹞形 Xíng yì yào xíng – (Xíng yì sólyom forma)

熊形 Xióng xíng Medve forma

鹰形 Yīng xíng Sas forma

蛇形 Shé xíng Kígyó forma

鸡形 Jī xíng Kakas forma